Агенция за организационно развитие

Растежът се случва в пресечната точка меджу Бранда, Организационната Култура и Таланта на Хората!

ПРОБЛЕМЪТ: Маркетингът и продажбите са “счупени”! Хората мразят да им бъде продавано, да ги манипулират с цел да купуват неща и да ги заблуждават за безполезни покупки. Хората още повече мразят целия рекламен шум, който им се излива отвсякъде, съпътстван от липсата на индивидуален подход!

РЕШЕНИЕТО: Ние сме агенция за организационно развитие с фокус върху подпомагането на компаниите да предоставят стойностни изживявания във всяка една точка на контакт с външния и вътрешния свят за организацията.

КАК: Като правим три неща – изграждаме стратегия за управление на марката, анализираме и развиваме организационната култура и помагаме да се идентифицира и развитие таланта…

ЗАЩО: Защото марката е начинa, по който бизнеса попада в сърцата и умовете на хората, но хората са тези, които представляват марката пред света и комбинирането им в здравословна организационна култура води до организационен растеж!

РЕЗУЛТАТЪТ: Повече продажби, по-голяма възвръщаемост на маркетинговите инвестиции, по-високи нива на задържане и удовлетворение на клиентите, по-добра ангажираност на служителите, повишаване на тяхното удовлетворение и мотивация, по-щастливи инвеститори, последователен растеж!

Ники Марков (LinkedIn)

Основател

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА - АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ

 • Анализ на Организационната Култура
 • Осветляване на изповядваните  Ценности
 • Идентифициране на Културни Проблеми и Възможности
 • Осветляване на Потенциални Сфери на Развитие
 • Стратегия за Развитие на Организационната Култура
 • Активна работа с Организацията с цел Подравняване на Организационната идентичност (култура) и Репутация (марка); Развитие на лидерските умения в организацията и Идентифициране и прилагане на Артефакти (реални и виртуални), подчертаващи Организационната Култура.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКАТА

 • Цялостен Анализ спрямо Управлението на Марката
 • Анализ Ценностите на Ключовите Клиенти с цел Адекватно Структуриране на Бранда
 • Създаване / Изграждане Идентичност на Марката (Мисия, Визия, Ценности и Цели, Стил на Комуникация, Визуална идентичност, Послания)
 • Създаване на “Карта” с точките на допир на марката с всички “заинтересовани страни” в контекста на изживяванията им с организацията
 • Изграждане на емоционални преживявания за всички точки на допир
 • Планиране и Адаптация на реализацията на марката във всички стратегически комуникационни канали ( вкл. Емплойър Брандинг, Брандинг на Екипа, “Живота” на бранда във маркетинговите и рекламни усилия и др.)

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА

 • Стратегия и целеполагане в контекста на организационния талант
 • Идентифициране на Ключовите Стратегически Позиции, в Контекста на Организационните Цели
 • Идентифициране на нужните ключови компетенции и изграждане на Компетентностни модели
 • Психологическо профилиране с цел Идентифициране и Оценка на Таланта (подбор, наемане и развитие)
 • Индивидуални програми за развитие, базирани на личните психологически профили на отделните членове на екипа, техните силни, слаби страни и таланти
 • Тренинги и Обучения
 • Подобряване на представянето
 • Анализ на мотивацията, ангажираността и удовлетвореността
 • Анализ на Лидерството и Програми за неговото Развитие
 • Грижа за Психичното Здраве на Служителите
 • Планиране на Преживяването на служителите от първия ден (Employee Journey)

“Организационната култура е идентичността на Вашата фирма или с други думи – историята, която служителите Ви, разказват за бизнеса Ви… Идентичността е важна за здравето на организацията…

 Марката, от друга страна, е организационната репутация или историята, която всички останали разказват за бизнеса Ви…  Репутацията е важна за търговския успех…

Екипът е първоизточникът и на двете истории, билото директно или индиректно… Той е важен, за да може двете истории да се доближат максимално една до друга!”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Z

ИНДИВИДУАЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА

 • Обща Работна Пригодност
 • Съвместимост с Конкретна Мениджърска Позиция
 • Идентифициране Потенциала на Служителите
 • Осветляване на Контра-Продуктивните Поведения
 • Ангажираност, Удовлетвореност и Мотивация
 • Емоционална Интелигентност (EQ)
 • Клиентски Ценности
 • 360 Градусова Обратна Връзка
 • Екипен и Групов Анализ
 • Анализ на Лидерството в контекста на конкретна позиция/отдел
 • Анализ на Организационната Култура
 • Анализ на Организационната Репутация

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ЗА СТАРТЪПИ

 • Идентифициране на Ключовите психологически Проблеми / Нужди / Възможности, които компанията адресира
 • Идентифициране / Оформление на Мисията, Визията и Ценностите на организацията
 • Идентифициране / Оформление на Ключовите Конкурентни Предимства на Организацията
 • Идентифициране и Анализ на Целевата Таргет Аудитория
 • Оформление на Дългосрочните Организационни Цели
 • “Превеждане”/Трансформиране на Бизнес Целите, в Маркетингови такива (Подравнявайки Маркетинговата стратегия с Бизнес Целите)
 • Изграждане на Кратко, Средно и Дългосрочна Маркетингова Стратегия

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА БИЗНЕСА И ОНЛАЙН ПОЗИЦИОНИРАНЕ

 • Изграждане на Стратегия за цялостно Дигитално Присъствие
 • Изграждане на Уебсайтове, Мобилни приложения, Websites, Mobile apps, Персонализирани Дигитални Платформи и Онлайн Магазини;
 • Разработка на Софтуер за Нуждите на бизнеса
 • Стратегия за Дигитален Маркетинг
 • Управление на Взаимоотношенията с трети страни / Подизпълнители за Маркетинговите нужди на организацията

Прилагаме комбинация от организационни, психологически и мениджърски методологии, подкрепени с едни от най-добрите инструменти в света на организационното консултиране, за да Ви бъдем полезни!

ИСКАТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТЕ?

 

ДА ПОГОВОРИМ:

  niki@salesfixer.com |  +359 883 321 247

ИЛИ:

13 + 5 =